System rozliczeń prosumentów jednak ulegnie zmianie

Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) – Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadzającej zmianę sposobów rozliczania energii wytwarzanej przez prosumentów w ich instalacjach i przekazywanej do systemu energetycznego. Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 223 posłów, 206 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją, dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., ma zostać zastąpiony modelem rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczanie wartości, a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartości energii ustalonej według cen giełdowych.

Według nowelizacji, prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą korzystać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh (czyli na dotychczasowych zasadach).

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. ma funkcjonować model net-billing oparty na cenach miesięcznych. W tym okresie energia byłaby rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. 1 lipca 2024 r., system ma ulec zmianie i rozliczenia mają być oparte na cenach godzinowych.

Zgodnie z nowelizacją, ma to to być docelowy system rozliczeń oparty na odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej i pobranej z sieci.

Nowelizacja stanowi przedłożenie poselskie, a jej celem jest – jak podano w uzasadnieniu – wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Nowelizacja poszerza także katalog podmiotów systemu prosumenckiego o prosumentów wirtualnych i prosumentów zbiorowych.. Prosument wirtualny to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji OZE przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy. Prosument zbiorowy to odbiorca końcowy wytwarzający energię wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji w budynku wielorodzinnym.

Jak mówi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE:

„Nowy system rozliczeń będzie wspierał dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. System net-billingu, to mechanizm prosty i sprawiedliwy społecznie. Polska jest jednym z europejskich liderów w rozwoju OZE, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna, oparta o technologie zeroemisyjne, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju” .

Wraz ze zmianą ustawy Ministerstwo klimatu i środowiska wydało szczegółowy informator opisujący zasady nowego systemu rozliczeń. Dostępny jest on tutaj: NET-billing INFORMATOR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *