System monitorowania energii – fundament efektywnego zarządzania

Czy ktoś wyobraża sobie funkcjonowanie organizacji bez systemu księgowego lub przedsiębiorstwa handlowego, które nie jest w stanie monitorować jaki produkt się sprzedaje i kiedy? Odpowiedź jest prosta – NIE. Bez tych informacji organizacje operowałyby instynktownie i na oślep, bez wiedzy na temat fundamentalnych danych jakimi są poziomy przychodów, wydatków, sprzedaży itp. Podobnie jest w przypadku zarządzania energią – organizacje bez odpowiednich systemów nie są w stanie określić efektywności wykorzystania energii w ich działalnościach co często przekłada się na utracone, często niemałe, korzyści finansowe i środowiskowe. Pomimo że często proste działania podjęte na podstawie obserwacji dokonanych przy pomocy systemu monitorowania mediów prowadzą do oszczędności sięgających nawet 15%, w dużej ilości przypadków wiedza organizacji nt. szczegółów zużyć sprowadza się do odczytów liczników lub faktur.

System do monitorowania mediów, z ang. Energy Monitoring Information Systems (EMIS) lub Energy Management Systems (ENMS), jest podstawowym elementem (patrz schemat „piramidy zarządzania energią” poniżej) w procesie zarządzania energią i powinien być pierwszą inwestycją w organizacji, która poważnie podchodzi do kwestii zarządzania energią i emisjami, i ma na celu osiągnięcie rzeczywistych i mierzalnych rezultatów. Jak w każdej innej dziedzinie przecież „nie można zarządzać czymś czego nie można zmierzyć”.

Diagram: Pyramida zarządzania energią

System monitorowania energii składa się z odpowiednio dobranej infrastruktury pomiarowej i oprogramowania umożliwiającego wizualizację, analizę i modelowanie danych. Każdy system monitorowania mediów powinien być zaprojektowany pod potrzeby danej organizacji i obsługiwany w sposób pozwalający na poprawę jej efektywności energetycznej (proces wyboru sytemu opisany jest w osobnym artykule).

Dane o zużyciach energii o odpowiedniej rozdzielczości pozyskiwane w czasie rzeczywistym są fundamentalnym elementem efektywnego zarządzania energią. Dostęp do takich danych pozwala zrozumieć zużycie energii i efektywność tego zużycia w różnych obszarach organizacji.

Tam gdzie świadomość dot. zużyć sprowadza się do faktur lub fizycznych odczytów liczników, pomimo że jest to dobry początek gdyż daje ogólny obraz zużyć w organizacji, nie jest możliwe określenie trendów, anomalii czy rezultatów podjętych działań naprawczych w ujęciu dziennym czy godzinowym a przez to wyizolowanie obszarów energochłonnych, wymagających obserwacji czy też wartych kolejnych inwestycji. Wgląd do profili zużycia ważny jest również w celu zapobiegnięcia przekroczeniom mocy umownych lub zidentyfikowania potencjału do ich obniżenia, co często może wiązać się odpowiednio z karami lub dużymi oszczędnościami. Wgląd do zużyć umożliwia ponadto opracowanie planu odpowiedniego zarządzania popytem (np. przeniesienia go na inny okres), co jest szczególnie ważne w kontekście wchodzącej właśnie opłaty mocowej lub obszarów dystrybucji gdzie różnice pomiędzy różnymi okresami opłaty zmiennej są znaczące. Monitorowanie mediów w odpowiedniej rozdzielczości i czasie rzeczywistym oprócz rozwiązanie wszystkich tych kwestii.

Reaktywne zarządzanie energią

Energy manager-owie, lub inne funkcje odpowiedzialne za gospodarkę energetyczną organizacji, za pomocą odpowiednio skonfigurowanego systemu (zarówno po stronie urządzeń pomiarowych, tzw.”hardware-u”, jak i oprogramowania analitycznego) są w stanie proaktywnie i z dużą dokładnością obserwować fluktuację konsumpcji energii, redukować zużycia bazowe, analizować godziny szczytu, identyfikować nieregularności, optymalizować nastawy czasowe i mierzyć czy założone cele zostały osiągnięte.

Dostęp do danych o odpowiedniej granulacji, które przekazywane są w czasie rzeczywistym poprawia świadomość o tym gdzie i ile energii jest zużywane w organizacji, jej działach i procesach. To pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników w osiąganiu organizacyjnych celów energetycznych i/lub CSR-owych, motywuje do redukowania zużyć i kosztów jak również umożliwia komunikowanie dokładnych informacji do odpowiednich grup pracowników. Jest to szczególnie ważne w organizacjach składających się z różnych działów lub rozproszonych jednostek, gdyż możliwe jest wtedy tworzenie wskaźników, dobrych praktyk, elementów „grywalizacji”, a co najważniejsze podejmowanie świadomych decyzji.

Informacje dostarczane przez system monitorowania mediów ma różną wartość dla innych funkcji w organizacji. Kadra zarządzająca zazwyczaj chce mieć wgląd do ogólnych danych takich jak: koszt, zużycie energii oraz jak inwestycje w efektywność energetyczną wpływa na redukcję kosztów operacyjnych. Energy Manager i kierownicy funkcyjni zainteresowani są szczegółowo o tym jak, kiedy i ile energii zużywane jest w danym obszarze organizacji lub działach za które bezpośrednio odpowiadają.

Dostęp do danych o zużyciu energii o odpowiedniej granulacji i w czasie rzeczywistym jest podstawowym i pierwszym krokiem, jaki powinna podjąć każda organizacja która poważnie podchodzi do kwestii zarządzania energią i emisjami. System monitorowania mediów pozwala na podejmowanie świadomych, popartych danymi decyzji. Pomimo to wiele organizacji postrzega to jako zbędny gadżet bez którego mogą dalej funkcjonować.   

PROFIL AUTORA:

Mariusz Podgórski, promotor i ekspert w zakresie zarządzania energią i emisjami, z czym związany jest od ponad 10 lat. Współpracował z podmiotami takimi jak: IKEA, Grupa Bankowa Lloyds, Redbull, Vodafone czy City of London

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *