Pomiary i weryfikacja (M&V)

Szereg czynników, takich jak technologia, pogoda, liczba użytkowników czy produkcja, wpływa na poziom zużycia energii w danym obiekcie lub procesie, co komplikuje proces raportowania danych przez Energy Manager-ów.

Z tego powodu, wiarygodna ocena poziomu oszczędności energetycznych wynikających z inwestycji w efektywność wymaga czegoś więcej niż tylko bezpośredniego pomiaru. Osoby odpowiedzialne za oszacowanie wyniku energetycznego powinny w tym celu korzystać z precyzyjnych pomiarów i powtarzalnej metodologii, zwanej protokołem pomiarów i weryfikacji (z ang. Measurment and Verification Protocol, lub w skrócie M&V).

Metodologią najpowszechniej stosowaną na świecie w tym celu jest Międzynarodowy Protokół Pomiaru i Weryfikacji Efektywności (z ang. International Performance Measurement & Verification Protocol, lub w skrócie IPMVP), który w 1997 roku został stworzony przez Organizację Oceny Efektywności (z ang. Efficiency Valuation Organization) i od tamtej pory był kilkakrotnie aktualizowany.

Celem stworzenia spójnej metodologii była promocja inwestycji w projekty podnoszące efektywność wykorzystania energii i wody, zarządzania popytem i źródła odnawialne na świecie. Protokół IPMVP umożliwia właścicielom budynków, dostawcom usług energetycznych i instytucjom finansującym projekty energetyczne dokładne oszacowanie oszczędności energetycznych wynikających z implementacji Środków Oszczędzania Energii (z ang. Energy Conservation Measures, lub w skrócie ECM).

Co to jest M&V?

M&V jest to proces służący do pomiaru i weryfikacji oszczędności energii wynikających z planowanych zmian w całości lub części infrastruktury energetycznej określonego obiektu lub grupy obiektów w sposób określony, zdyscyplinowany i przejrzysty. W dużym uproszczeniu porównanie zużycia energii przed i po modernizacji energetycznej opiera się o podstawowy wzór M&V:

Oszczędności = (Zużycie bazowe – zużycie po modernizacji) ± normalizacja

Porównywanie nieznormalizowanych danych z faktur lub urządzeń pomiarowych ilustruje tylko „surowy” wzrost lub spadek zużycia w analizowanym okresie, bez uwzględnienia czynników wpływających na zużycie. Głównym celem M&V jest wyodrębnienie efektu energetycznego będącego skutkiem przeprowadzonej modernizacji, który często „zamazany” jest podczas pomiaru przez inne procesy zachodzące w obiekcie, i normalizacja pomiarów poprzez uwzględnienie czynników zewnętrznych, które wpływają na zużycie energii a nie są pochodną efektywności energetycznej samego procesu.

Energy Manager-owie powinni używać procesu monitorowania i weryfikacji w sposób systematyczny: pomiar wydajności energetycznej à wprowadzanie zmian w infrastrukturze / procesach O&M à weryfikacja czy zmiany przynoszą zamierzone efekty. M&V wymaga dodatkowej dyscypliny i przejrzystości w mierzeniu i weryfikowaniu oszczędności w porównaniu do tego co zazwyczaj spotyka się w zarządzaniu obiektami / energią. W przypadku projektów EPC / ESCO proces M&V jest formalną i integralną częścią ustaleń umownych, i obok określenia zużycia bazowego (więcej w artykule https://energymanager.com.pl/zuzycie-bazowe-podstawa-efektywnego-zarzadzania-energia/), jest krytycznym elementem kontraktowym, który niejednokrotnie jest bagatelizowany przez inwestorów a często nadużywany przez usługodawców.

Tradycyjne monitorowanie, rozliczanie, analiza i raportowanie zużycia energii i kosztów nie jest procesem M&V, w rozumieniu międzynarodowych standardów. Są to funkcje, które zarządcy obiektów i energii powinni wykonywać w ramach codziennych obowiązków w zakresie zarządzania wydajnością energetyczną swoich obiektów. M&V ma bardziej ukierunkowany cel i wymaga dodatkowej dyscypliny i przejrzystości.

Korzyści ze stosowania programów M&V

Stosowanie procesu monitorowania i weryfikacji niesie ze sobą szereg korzyści:

– jasne, „niezakłócone” innymi czynnikami, przedstawienie efektu energetycznego, co z kolei umożliwia wiarygodne skwantyfikowanie redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;

– pomaga organizacjom krajowym i branżowym promować i osiągać cele środowiskowe poprzez efektywne gospodarowanie zasobami. M&V, głównie IPMVP, jest szeroko stosowany przez krajowe i regionalne agencje rządowe oraz przez organizacje branżowe, aby pomóc w zarządzaniu ich programami, poprawić wiarygodność przedstawianych wyników oraz zwiększyć zrozumienie zarządzania energią jako narzędzia publicznych polityk.

– uzasadnienie płatności za efektywność. Tam, gdzie finansowanie opiera się na wykazanych oszczędnościach energii lub wody, przestrzeganie IPMVP zapewnia, że ​​oszczędności są zgodne z dobrą praktyką i wiarygodne. Raport oszczędności zgodny z IPMVP umożliwia klientowi, użytkownikowi energii lub firmie energetycznej, zaakceptowanie raportowanych wyników. Jest on szczególnie wymagany w kontraktach typu ESCO, gdzie wynagrodzenie firmy świadczącej usługi energetyczne uzależnione jest od efektu energetycznego.

– niższe koszty transakcji w umowach typu ESCO. Określenie IPMVP, jako podstawy do pomiarów i weryfikacji oszczędności wynikających z projektu może uprościć negocjacje umów typu ESCO.

– podwyższona ocena w ramach programów certyfikacji oznaczających obiekty zaprojektowane i / lub obsługiwane w sposób zrównoważony.

PROFIL AUTORA

Mariusz Podgórski, promotor i ekspert w zakresie zarządzania energią i emisjami, z czym związany jest od ponad 10 lat. Współpracował z podmiotami takimi jak: IKEA, Grupa Bankowa Lloyds, Redbull, Vodafone czy City of London

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *