Ograniczenia w dostawach gazu – co powinieneś wiedzieć

W dniu wczorajszym tj. 26 kwietnia 2022 Gazprom poinformował o zamiarze wstrzymania dostaw w ramach kontraktu jamalskiego z początkiem doby kontraktowej 27 kwietnia tj. od 8 rano dzisiaj, co zostało konsekwentnie zrealizowane.

Oficjalnym powodem wstrzymania jest odmowa Polski na zmiany w systemie rozliczeń za paliwo gazowe – przejście na rozliczenie w rublach, a dokładnie konieczności założenia kont w Gazprom banku, aby tam mogło nastąpić przewalutowanie. Warto zatem wziąć pod uwagę scenariusz, w którym opinia Komisji Europejskiej, że taki sposób rozliczeń nie stanowi naruszenia sankcji, zostanie zaimplementowany zarówno przez Polskę jak i inne kraje dotknięte polityką Gazpromu. Najbliższe dni, a może nawet godziny pokażą na pewno kierunek działań poszczególnych Państw.

Obecnie polska infrastruktura przesyłowa funkcjonuje bez zakłóceń. Krajowy system przesyłowy jest zasilany na bieżąco za pomocą innych wejść do systemu gazowego, zatłaczane są podziemne magazyny gazu, a przesył gazu do odbiorców jest realizowany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

W krótkim horyzoncie (najbliższych miesięcy) plan zakłada pokrycie zapotrzebowanie na paliwo gazowego poprzez dostawy LNG, import połączeniami z Niemcami oraz Czechami, uruchomienie tzw. rewersu na rurociągu Jamal (fizyczne odwrócenie przepływu i wykorzystanie tego połączenia do importu z Niemiec do Polski) oraz rurociągu Baltic Pipe. Powyższe źródła pozyskania w połączeniu z krajowym wydobyciem powinny skutkować możliwością pokrycia zapotrzebowania bez ograniczeń i bez konieczności wykorzystania magazynów paliwa gazowego.

Istotnymi elementami w nadchodzących miesiącach w celu utrzymania stabilności dostaw będą:
– terminowe zakończenie inwestycji w tzw. Baltic Pipe (połączenie z Norwegią) o przepustowości 10 mld m3 planowane na 1 października 2022 (a zatem przed kolejnym sezonem zimowym);
– niezakłócone dostawy do pozostałych krajów Europy (na tą chwilę wstrzymanie dostaw nastąpiło do Polski i Bułgarii) , gdyż w dużej mierze Polska zastąpi gaz z kierunku wschodniego właśnie dostawami z Niemiec.

Na chwilę obecną, w wyniku zaistniałej sytuacji, nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia w poborze paliwa gazowego tzw. stopnie zasilania. Warto jednak przypomnieć sobie jak działa mechanizm ich wprowadzenia.

Kogo mogą dotyczyć ograniczenia?

Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego obejmuje wszystkich odbiorców, z wyjątkiem zdefiniowanego katalogu Odbiorców Chronionych.

Lista takich podmiotów została określona w paragrafie 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Jak i kto wprowadza ograniczenia?
– Operator systemu Przesyłowego tzw. OSP (Gaz-System) inicjuje proces i zgłasza potrzebę wprowadzenia do ministra właściwego ds. energii,
– Wprowadzenie ograniczeń następuje rozporządzeniem Rady Ministrów,
– OSP informuje o obowiązujących stopniach zasilania.Jak mogę się dowiedzieć o ograniczeniach?

Informacje o obowiązujących stopniach zasilania są ogłaszane przez:

  1. zamieszczenie przez operatora systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (pierwszej jego części), na swojej stronie internetowej lub ogłoszenie jej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości;
  2. wydanie przez operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych komunikatu o obowiązujących stopniach zasilania – ogłaszane są w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych operatorów, co najmniej dziesięć (10) godzin przed wprowadzeniem i zawierają godziny ich wprowadzenia (do godziny 8:00 danej doby albo 20:00 doby poprzedzającej).

Komunikaty zawierają dodatkowo informację o przewidywanym do wprowadzenia kolejnym stopniu zasilania.

Stopnie zasilania

Ograniczenia w poborze  gazu ziemnego określa się w stopniach zasilania od pierwszego (1) do dwunastego (12) dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

Pierwszy (1.) stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką może pobierać odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie umowy.

Drugi (2.) stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.

Stopnie zasilania od trzeciego (3.) do dziewiątego (9.) określa się w planie jako wartości godzinowe i dobowe – pośrednie między stopniem zasilania drugim a dziesiątym – zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem zasilania.

Dziesiąty (10.) stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.

Jedenasty (11.) stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.

Dwunasty (12.) stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę, w tym odbiorcę chronionego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *