Energochłonność polskiego przemysłu

Przemysł w Polsce

Przemysł w Polsce jest gałęzią o dużym znaczeniu gospodarczym i odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu wartości dodanej brutto, wytwarzając ponad 20 procent PKB i zatrudniając 2,7 mln osób [GUS]. Produkcja polskiego przemysłu wystawiona jest na silną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Jednym z kluczowych elementów konkurencyjności produkcji są jej koszty, których kluczową determinantą, szczególnie dla gałęzi energochłonnych, jest koszt energii elektrycznej.

Działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności w naturalny sposób odnoszą się więc do obniżenia energochłonności oraz optymalizacji zakupu mediów energetycznych przy jednoczesnym dostosowywaniu się do wymogów ochrony środowiska zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Kluczowe branże energochłonne

Branże energochłonne mają swoje miejsce w regulacjach i mogą ubiegać się o status odbiorcy przemysłowego. Zgodnie z przepisami Ustawy o OZE, odbiorca przemysłowy jest to odbiorca końcowy, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona kodami PKD wymienionymi szczegółowo w Ustawie o OZE i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej to stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto (wartość wszystkich wyrobów i wytworzonych usług pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem). Status odbiorcy przemysłowego, poprzez poziom współczynnika intensywności zużycia, jest więc wprost uwarunkowany poziomem energochłonności.  

Na liście odbiorców  przemysłowych publikowanych przez PURE znajdziemy m.in. przedsiębiorców z branży wydobywczej, produkcyjnej, przetwórstwa spożywczego, włókienniczej, chemicznej, drzewnej i papierniczej, tworzyw sztucznych, farmaceutycznej, ceramicznej, hutniczej, metalurgicznej.

Energochłonność polskiego przemysłu 

Temat energochłonności pojawia się w rozmowach przedsiębiorców szczególnie wtedy, kiedy ceny mediów energetycznych rosną i mają negatywny wpływ na marżowość produkcji. Transformacja energetyczna w Europie już trwa i zaczęła na dobre docierać także do Polski, oddziałując nie tylko na energetykę zawodową, ale także przemysłową. Aby wszystkie te aspekty mogły zostać odpowiednio zaadresowane niezbędna jest odpowiednia struktura zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Z jakim poziomem energochłonności mają do czynienia polscy menedżerowie ds. zarządzania energią?

Jak podaje GUS, zużycie energii elektrycznej przez sektor przemysłowy w Polsce wyniosło w 2019 r. 57,8 TWh wobec krajowego zużycia na poziomie 169,4 TWh, co uplasowało ten sektor na 1. miejscu wśród wszystkich sektorów. 

Zużycie energii w Polsce według sektorów w latach 2013 – 2019 (Źródło: GUS)

Jak na tle innych europejskich gospodarek wypada Polska energochłonność? Polska zużywa 224 kgoe na tysiąc EUR wypracowanego PKB (2,6 kWh/EUR), co przewyższa o połowę ten sam wskaźnik dla Niemiec (1,2 kWh/EUR) czy Francji (1,4 kWh/EUR).


Energochłonność polskich gospodarek w wybranych latach 2008-2018 (Źródło: Eurostat)

Aktywne zarządzanie energią w przemyśle

Przedsięwzięcia których celem jest racjonalizacja zużycia i kosztów energii stają się strategicznym działaniem w biznesie i szansą na rozwój szczególnie energochłonnych gałęzi przemysłu. Niezbędne staje się więc zarządzanie energią w przemyśle. 

Najtańsza jest ta energia, której nie zużyjemy. Najdroższa jest ta energia, której nie ma.

Zarządzanie energią pozwala nie tylko określić efektywność produkcji, ale także efektywność zakupów mediów energetycznych, elastyczność strategii oraz dostosować ją do zmieniających się uwarunkowań regulacyjno i sytuacji prawnej.

Duży wzrost kosztów energii w kolejnych latach wydaje się być nieuchronny. Odpowiednia strategia i zarządzanie energią jest więc kluczowym elementem w walce polskiego przemysłu o konkurencyjność.

PROFIL AUTORA:

Natalia Rompska-Żuk, Energy Manager, inżynier energetyki, specjalista w zarządzaniu energią w przemyśle energochłonnym, inżynieria, finanse i rynek energii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *