Długo wyczekiwana nowelizacja uOZE

Warszawa, 12.08.2021

Jak informuje ISBNews, Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), zmieniającą m.in. definicję małej instalacji OZE i ograniczającą obowiązki koncesyjne dla małych wytwórców. Za nowelą głosowało 431 posłów, trzech było przeciwnych, wstrzymało się 9.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone poprawki.

Pod budowę OZE w dzierżawę spółkom Skarbu Państwa będą mogły być przekazywane w trybie bezprzetargowym grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ustawa zakłada też przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. szeregu mechanizmów dotyczących maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji, w tym m.in. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT oraz FIP, obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Na poziomie ustawy potwierdzona zostanie również dotychczasowa praktyka prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotycząca sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Ma to znaczenie w kontekście zmiany kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy – dla wytwórców energii z OZE z kilku tysięcy instalacji. Po zmianie, przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Nowela określa długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022-2027, zostanie określona w rozporządzeniu. Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone. Rozwiązanie to ma stworzyć przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewnić stabilną perspektywę inwestycyjną.

Dla Energy Managerów najbardziej istotnymi zmianami są niewątpliwie:

– ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Chodzi o podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW;

– możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW, z dwoma wyjątkami: w studium nie będą musiały być uwzględniane „wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne” o mocy do 1 MW ani „urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące”, czyli np. panele dachowe oraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem,

gdyż usuwają one, przynajmniej w teorii, dwie główne bariery które uniemożliwiały do tej pory przedsiębiorcom inwestycje w instalacje OZE.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, wskazano także.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *