Zmiany w warunkach technicznych

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 58) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2020 r.

Projekt, ma na celu dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża cześć przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153, z 18.06.2010,str. 13, z późn. zm.).

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych i może być komentowany pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340250

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *