Audyt energetyczny – cel i rodzaje

Audyt energetyczny jest pierwszym i fundamentalnym krokiem w procesie zarządzania energią i jego głównym celem jest ocena użytkowania energii w danym obiekcie lub procesie. Obejmuje szereg czynności polegających na wykorzystaniu zasad inżynieryjnych i finansowych do optymalizacji zużycia energii. Odpowiednio przeprowadzony audyt i konsekwentnie wdrożone zalecenia zwiększają wydajność energetyczną i produktywność a przez to konkurencyjność i rentowność działalności, co powinno być priorytetem w czasach, kiedy koszty energii są coraz wyższe a konkurowanie marżą jest coraz trudniejsze.

W zależności od kompetencji w organizacji, dostępnych zasobów oraz powodu wykonania audytu, może być on przeprowadzony przez zasoby wewnętrzne (przez Energy Managera, audytora lub inną kompetentną osobą) lub zewnętrzne (doświadczony audytor, firma konsultingowa).

Generalne audyty energetyczne można podzielić, w zależności ich zaawansowania, na cztery rodzaje:

1.audyt przeglądowy (z ang. walk-through), który składa się z krótkiej wizyty w badanym obiekcie w celu identyfikacji obszarów gdzie proste i relatywnie niedrogie modernizacje (typowo sprowadza się to do zmian w metodach pracy i reżimie serwisowym) dają natychmiastowy efekt w postaci oszczędności energetycznych i/lub finansowych; ze względu na niskie nakłady audyt ten jest zazwyczaj najtańszy;

2.analiza kosztów mediów, składa się z dokładnej analizy zmierzonych zużyć i kosztów operacyjnych danej organizacji lub obiektu. Zazwyczaj analizowane są dane z kilku lat w celu określenia sposobu zużycia energii, zapotrzebowania szczytowego, wpływu pogody i potencjału dla oszczędności energetycznych;

3.standardowy audyt energetyczny, który składa się z obszernej analizy infrastruktury zainstalowanej w obiekcie. Podczas standardowego audytu energetycznego określane jest również tzw. zużycie bazowe (z ang. baseline) dla obiektu, identyfikowane i kwantyfikowane są oszczędności oraz opłacalność proponowanych przedsięwzięć;

4.szczegółowy audyt energetyczny jest najbardziej zaawansowany i co za tym idzie czasochłonny i kosztowny. Ten rodzaj audytu wymaga użycia instrumentów pomiarowych w celu określenia zużycia energii na poziomie obiektu jak również danego urządzenia/procesu. Podczas audytu szczegółowego dokonywane są często również pomiary innych parametrów wpływających na energochłonność danego procesu (przepływy płynów, temperatura, ciśnienie itp). Coraz częściej podczas audytów szczegółowych budowane są modele energetyczne i przeprowadzane symulacje komputerowe w celu zarekomendowania najbardziej efektywnych modernizacji.

W Polsce „Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.” wprowadziła kolejny podział audytów: audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej, które w praktyce wpisują się w zakres jednego z czterech rodzajów audytów opisanych powyżej. Pomimo że pojęcia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i audytu efektywności energetycznej używane są często zamiennie, w rzeczywistości są między nimi znaczące różnice.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw i powinien być przeprowadzany co cztery lata. Z obowiązku audytowego zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego. Ze względu na brak wymagań dotyczących metodologii przeprowadzania audytu, jego forma i zakres może przyjąć jedną z czterech opisanych powyżej, o czym warto pamiętać pisząc specyfikację do zamówienia usługi. Kwestie związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa opisane są bliżej tutaj.

Audyt efektywności energetycznej jest nieobowiązkowy, natomiast konieczny jest kiedy przedsiębiorstwa realizują przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną i chcą w tym celu uzyskać dofinansowanie w postaci konkretnych programów wsparcia lub białych certyfikatów. W przeciwności do audytu energetycznego przedsiębiorstwa, metodologia przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej jest ściśle określona w akcie wykonawczym do Ustawy o efektywności energetycznej, tj. w Rozporządzeniu Ministra Energii z dn. 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Biorąc pod uwagę zakres i metodologię, audyt efektywności energetycznej zakwalifikowany może być do kategorii czwartej, szczegółowy audyt energetyczny, spośród rodzajów audytów opisanych powyżej.

PROFIL AUTORA:

Mariusz Podgórski, promotor i ekspert w zakresie zarządzania energią i emisjami, z czym związany jest od ponad 10 lat. Współpracował z podmiotami takimi jak: IKEA, Grupa Bankowa Lloyds, Redbull, Vodafone czy City of London

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *